DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

 1. Środek ochrony indywidualnej   Bluza - art. 2-3015-110

 2. Nazwa i adres producenta:      Kegel-Błażusiak Sp. z o.o.   
                               ul. Składowa 26 
                               34-400 Nowy Targ
                               Polska

 3. Niniejszą deklarację wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

 4. Przedmiot deklaracji:

  Środek ochrony indywidualnej kategorii I, obejmującej wyłącznie zagrożenia minimalne:
 5. Bluza - art. 2-3015-110
 6. Opisany w punkcie 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Nowy Targ, dnia 21-04-2019 r.